Thuê máy chủ GPU train model ngon rẻ bổ trên ThueGPU.vn - Mì AI

Mì AI
3 Feb 202418:11

TLDRVideo hướng dẫn cách thuê GPU server trên ThueGPU.vn để train model AI một cách dễ dàng và tiết kiệm. Автор giải thích về sự không đủ tài nguyên khi sử dụng Colab, giới thiệu dịch vụ ThueGPU.vn với các ưu điểm như速度快, hỗ trợ thanh toán qua QR Code, và cấu hình máy chủ phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Cuối video, автор trình bày quá trình đăng ký, tạo máy chủ ảo và cách hoạt động của hệ thống tài khoản để quản lý thời gian sử dụng và chi phí.

Takeaways

 • 🚀 **Dịch vụ Thuê GPU**: Website ThueGPU.vn cung cấp dịch vụ cho phép người dùng thuê GPU server để train model AI một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • 💡 **Giới hạn Colab**: Colab giới hạn thời gian sử dụng đến 10-12 tiếng và dung lượng VRAM GPU nhỏ chỉ 12 GB, gây khó khăn cho việc train model AI.
 • 💰 **Thanh toán dễ dàng**: Dịch vụ cho phép thanh toán qua chuyển khoản QR Code, tiện lợi cho sinh viên và không yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc lớn.
 • 📈 **Hệ thống tài khoản**: Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản 'số dư đám mây' để sử dụng dịch vụ, giúp quản lý chi phí hiệu quả.
 • 🖥️ **Configuring the server**: Cấu hình máy chủ cung cấp CPU 20 core, RAM 48 GB, Ổ cứng 200 GB và GPU 24 GB, đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu và train model AI.
 • 🌐 **Tốc độ upload và download**: Do máy chủ lưu trữ dữ liệu trong nước, tốc độ upload và download dữ liệu nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng.
 • 🔒 **An ninh và bảo mật**: Dịch vụ cung cấp IP tĩnh cho máy chủ, giúp bảo mật và an ninh cho các dịch vụ và ứng dụng chạy trên máy chủ.
 • 🛠️ **Hỗ trợ hệ điều hành**: Máy chủ hỗ trợ hệ điều hành Ubuntu và Windows, cho phép người dùng lựa chọn hệ điều hành mà họ quen thuộc.
 • 🔄 **Chuyển dữ liệu**: Dùng SFTP để transfer dữ liệu lên máy chủ đối với Linux, và FTP hoặc Copy-Paste đối với Windows, giúp dễ dàng upload dữ liệu lên máy chủ.
 • 📊 **Kiểm tra hiệu suất GPU**: Dùng lệnh Nvidia smmi để kiểm tra hiệu suất GPU và đảm bảo rằng nó hoạt động đúng như mong muốn.
 • 🚀 **Thử nghiệm và train model**: Người dùng có thể cài đặt các thư viện và framework cần thiết, và bắt đầu train model AI ngay trên máy chủ được cung cấp.

Q & A

 • Vlog mi ai này giới thiệu dịch vụ gì?

  -Vlog mi ai này giới thiệu dịch vụ thuê GPU server để.train model và chạy mô hình AI một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 • Lý do để các bạn muốn sử dụng dịch vụ GPU server?

  -Các bạn muốn sử dụng dịch vụ GPU server vì không có GPU cá nhân, gặp giới hạn về thời gian sử dụng, vram GPU nhỏ và dung lượng lưu trữ dữ liệu của dịch vụ như Colab.

 • Vlog mi ai đề cập đến một số vấn đề khi sử dụng dịch vụ cloud GPU từ nước ngoài, những vấn đề này là gì?

  -Vấn đề khi sử dụng dịch vụ cloud GPU nước ngoài bao gồm yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng, cấu hình quá cao so với nhu cầu của sinh viên, giá cả đắt và tốc độ upload/download dữ liệu chậm nếu máy chủ được đặt ở nước ngoài.

 • Dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn giải quyết được những vấn đề nào của sinh viên?

  -Dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn giải quyết vấn đề về tốc độ upload/download dữ liệu do máy chủ được đặt trong nước, phép thanh toán tiện lợi thông qua chuyển khoản QR Code, và cấu hình máy chủ phù hợp với nhu cầu của sinh viên.

 • Có thể giải thích chi tiết về cách thanh toán của dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn không?

  -Thanh toán dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn可以通过转账完成,用户需要先在网站上的账户中充值,然后使用账户中的余额来支付租用GPU的费用。用户可以通过扫描QR码进行充值,操作简单方便。

 • Khi tạo một máy chủ ảo GPU ảo, cần lưu ý điều gì?

  -Khi tạo một máy chủ ảo GPU ảo, cần lưu ý rằng nếu không tắt máy chủ sau khi sử dụng, nó sẽ tiếp tục tính phí dựa trên cấu hình đã chọn. Ngoài ra, cần chuyển một phần tiền từ tài khoản chính sang tài khoản đám mây để đảm bảo rằng phí sẽ chỉ được tính từ khoản tiền đó.

 • Có thể sử dụng hệ điều hành nào trên dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn?

  -Trên dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn, có thể sử dụng hệ điều hành Ubuntu hoặc Windows, tùy thuộc vào sở thích và yêu cầu của người dùng.

 • Vlog mi ai đã sử dụng lệnh nào để kiểm tra tính năng GPU của máy chủ?

  -Vlog mi ai đã sử dụng lệnh Nvidia smmi để kiểm tra tính năng GPU của máy chủ, bao gồm bộ nhớ và tốc độ xử lý của GPU.

 • Khi転送文件到GPU server, có thể sử dụng哪些方法?

  -Khi chuyển file đến máy chủ GPU, nếu bạn sử dụng Linux, có thể sử dụng(sftp). Nếu bạn sử dụng Windows, có thể sử dụng FTP client như FileZilla hoặc phương pháp copy-paste thông qua Remote Desktop.

 • Vlog mi ai đã chạy哪款AI model?

  -Vlog mi ai đã chạy một model AI được train trên Keras, với một số hiệu chỉnh về thời gian chạy để kiểm tra hiệu suất của GPU.

 • Vlog mi ai đã đề xuất giải pháp nào để tránh overspending trên dịch vụ Thuê GPU?

  -Để tránh overspending, vlog mi ai đề xuất rằng người dùng nên chỉ chuyển một số tiền nhất định từ tài khoản chính sang tài khoản đám mây và luôn nhớ tắt máy chủ khi không sử dụng để tránh tính phí không cần thiết.

Outlines

00:00

🌐 Introduction to GPU Server Rental Services

The paragraph introduces the audience to the concept of renting GPU servers for machine learning tasks. It discusses the limitations faced by students using free platforms like Colab, such as time restrictions, limited GPU memory, and storage capacity. The speaker then presents a solution by introducing a local GPU server rental service, highlighting its benefits such as high data upload/download speeds, convenient payment methods, and the availability of invoices for businesses. The service is praised for its support of the local internet infrastructure and its user-friendly payment system, which is particularly beneficial for students.

05:05

💻 Setting Up and Configuring the GPU Server

This paragraph walks through the process of setting up and configuring the rented GPU server. It explains how to log in to the account, navigate the dashboard, and top up the account balance. The speaker then demonstrates how to create a virtual GPU server, detailing the allocation of funds from the account to the server rental. The paragraph also covers the selection of server specifications, such as CPU, RAM, and GPU sizes, and the choice of operating systems like Ubuntu or Windows. The importance of monitoring the server's usage to avoid overcharging is emphasized, and the process of creating and naming the virtual machine is outlined.

10:06

🚀 Testing the GPU Server's Performance

The speaker tests the performance of the newly created GPU server by installing necessary software and running machine learning models. They describe the ease of installing Python libraries and the pre-installed support for CUDA and GPU drivers. The paragraph details the process of checking the GPU's performance using commands and software like Nvidia smmi and TensorFlow. The speaker also demonstrates the speed of data transfer and model training on the server, emphasizing the significant improvement in speed and efficiency compared to using Colab. The paragraph concludes with a reminder that the service only charges for the time the virtual machine is running, ensuring cost-effective usage.

15:11

📂 Data Transfer and Model Training on the GPU Server

This paragraph focuses on the data transfer process and model training on the GPU server. The speaker explains how to use SFTP for Linux users and FTP clients like FileZilla for Windows users to transfer data to the server. They also discuss the convenience of direct file copying and pasting during a Remote Desktop session for Windows users. The paragraph highlights the ease of reading data from the uploaded folders and running machine learning models on the server. The speaker guides the audience through the process of training a model and emphasizes the rapid data processing and model training capabilities of the GPU server, showcasing its potential for efficient machine learning tasks.

Mindmap

Keywords

💡Thuê GPU

Thuê GPU là dịch vụ cho phép người dùng sử dụng một máy chủ có GPU để chạy các bài toán AI và Machine Learning. Trong video, tác giả giới thiệu dịch vụ Thuê GPU của ThueGPU.vn cho phép người dùng có thể.train model AI mà không cần phải mua GPU của riêng mình.

💡Colab

Colab là dịch vụ của Google cho phép người dùng chạy các notebook Python trực tuyến, thường được sử dụng để triển khai và.test các mô hình AI và Machine Learning. Tuy nhiên, có giới hạn về thời gian sử dụng và dung lượng lưu trữ.

💡GPU

GPU là một loại microprocessor được thiết kế để xử lý các tác vụ tính toán đa chiều, thường được sử dụng để tăng tốc các bài toán AI và Machine Learning.

💡Cloud GPU

Cloud GPU là dịch vụ cung cấp GPU trực tuyến cho phép người dùng sử dụng để chạy các bài toán AI và Machine Learning mà không cần phải có GPU trên máy tính cá nhân.

💡VRAM

VRAM là loại bộ nhớ được sử dụng trong GPU để lưu trữ dữ liệu đang được xử lý.越大的VRAM, GPU có thể处理更复杂的计算任务.

💡Động lượng lưu trữ

Động lượng lưu trữ là khả năng lưu trữ dữ liệu trên một hệ thống máy tính. Trong ngữ cảnh của video, nó liên quan đến dung lượng dữ liệu mà người dùng có thể lưu trữ và sử dụng cho việc train model AI.

💡Tài khoản

Tài khoản trong ngữ cảnh của video là một cách để người dùng lưu trữ và quản lý các dịch vụ đã thuê, bao gồm việc nạp tiền, thanh toán và theo dõi dung lượng sử dụng.

💡Máy chủ ảo

Máy chủ ảo là một phần mềm ảo hóa một máy chủ thực tế, cho phép người dùng có thể sử dụng các tài nguyên máy tính như CPU, GPU và bộ nhớ mà không cần có một máy chủ vật lý.

💡Hệ điều hành

Hệ điều hành là phần mềm quản lý các tài nguyên máy tính và cung cấp giao tiếp giữa phần cứng và phần mềm. Trong video, hệ điều hành được sử dụng là Ubuntu và Windows.

💡SSH

SSH là giao thức an toàn cho phép người dùng truy cập vào các máy chủ từ xa thông qua một kết nối mã hóa. Thường được sử dụng để quản lý các máy chủ ảo.

💡TensorFlow

TensorFlow là một khung làm việc mã nguồn mở cho các bài toán Machine Learning và Deep Learning. Nó được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng AI và Machine Learning.

💡Model AI

Model AI là một phần mềm học máy được huấn luyện để thực hiện các tác vụ AI, như nhận diện ảnh, phân tích ngôn ngữ tự nhiên, hay các tác vụ tương tự.

Highlights

Giới thiệu dịch vụ thuê GPU server để train model AI một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Về hạn chế của việc sử dụng Colab và các dịch vụ cloud khác như thời gian sử dụng, vram GPU nhỏ và giới hạn lưu trữ dữ liệu.

Các vấn đề khi sử dụng dịch vụ cloud GPU nước ngoài như thanh toán bằng thẻ tín dụng và cấu hình quá cao.

Giới thiệu dịch vụ Thuê GPU tại Vietnam với đường truyền upload và download dữ liệu nhanh chóng.

Phương thức thanh toán tiện lợi bằng chuyển khoản QR Code cho người dùng.

Hỗ trợ xuất hóa đơn cho các doanh nghiệp.

Cấu hình máy chủ GPU ảo với CPU 20 GB, RAM 48 GB, và GPU 24 GB.

Cách đăng ký và sử dụng dịch vụ Thuê GPU.

Tạo và quản lý máy chủ ảo cloud GPU ảo.

Cách chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản cloud để tạo máy chủ GPU.

Các bước để tạo máy chủ GPU ảo và xác thực thông tin.

Kiểm tra cấu hình và hiệu suất của máy chủ GPU ảo.

Cách sử dụng SSH để kết nối và sử dụng máy chủ GPU ảo.

Chạy các lệnh để kiểm tra và sử dụng GPU.

Tải dữ liệu và chạy model AI trên máy chủ GPU ảo.

Cách truyền dữ liệu giữa máy tính cá nhân và máy chủ GPU ảo thông qua SFTP hoặc FTP.

Tổng kết lợi ích của sử dụng dịch vụ thuê GPU để train model AI.