Architects approach AI design with surprising simplicity

ArchiTecH
30 Jun 202315:59

TLDRVideo giới thiệu về 3 nền tảng AI giúp đơn giản hóa thiết kế kiến trúc và nội thất. Nền tảng mới xuất hiện, dễ sử dụng, hoạt động theo cơ chế table defusion và cung cấp nhiều tùy chọn để tạo sản phẩm chính xác và sáng tạo. Một nền tảng của Việt Nam và hai nước ngoài được đánh giá cao về khả năng tạo ra hình ảnh thực và trải nghiệm thiết kế.

Takeaways

 • 🚀 Nền tảng AI được giới thiệu giúp đơn giản hóa quy trình thiết kế kiến trúc.
 • 🌟 Nền tảng Lucida được đề cập với tính năng tiếp cận và sử dụng dễ dàng.
 • 🎨 Các công cụ hỗ trợ tạo hình ảnh 3D và nội thất với nhiều chi tiết và sắc độ.
 • 🔍 Người dùng có thể lựa chọn các loại hình ảnh và kiểu thiết kế khác nhau.
 • 🛠️ Các nền tảng được giới thiệu hỗ trợ cho việc tạo ra sản phẩm nhanh chóng và dễ dàng.
 • 🔗 Nền tảng nước ngoài và Việt Nam đều được đưa ra để hỗ trợ cho người dùng.
 • 📱 Ứng dụng di động và các nền tảng web hỗ trợ cho việc tiếp cận và sử dụng công nghệ AI.
 • 🌐 Giới thiệu về cách sử dụng các nền tảng như Stable Diffusion và các phiên bản khác.
 • 🎯 Các yếu tố như thời tiết, vật liệu và phong cách được cho phép tùy chỉnh trong thiết kế.
 • 📊 Nền tảng AI giúp tăng trải nghiệm và tạo ra sản phẩm với nhiều thông số và tùy chọn.
 • ⏰ Thời gian chờ đợi được giảm đi nhờ vào các cải tiến trong công nghệ và phần mềm.

Q & A

 • Giới thiệu về nền tảng AI được sử dụng trong clip?

  -Nền tảng AI được giới thiệu trong clip là một công cụ hỗ trợ cho việc phát triển, triển khai phác thảo từ các bảng sketchup hoặc sơ đồ phương án sang các bức hình màu sắc rực rỡ và đầy đủ chi tiết.

 • Có bao nhiêu nền tảng AI được review trong clip?

  -Trong clip được review 3 nền tảng AI, trong đó có 2 nền tảng của Việt Nam và 1 nền tảng nước ngoài.

 • Nền tảng AI được giới thiệu đầu tiên trong clip là gì?

  -Nền tảng AI được giới thiệu đầu tiên làluck x.ai, một nền tảng mới xuất hiện và có cơ chế hoạt động nhẹ nhàng, thoải mái cho người sử dụng.

 • Làm cách nào để đăng nhập vào nền tảng luck x.ai?

  -Để đăng nhập vào luck x.ai, người dùng cần vào trang web, chọn nút create our service và đăng nhập với tài khoản Google đã có.

 • Có những tính năng nào của luck x.ai được trình bày trong clip?

  -Tính năng của luck x.ai được trình bày bao gồm tạo 3D maxing, tạo bản vẽ phác thảo giống kiểu vẽ tay hoặc hình ảnh thực, và tùy chỉnh với các chỉ số sáng tạo và các từ khóa.

 • Nền tảng AI được giới thiệu thứ hai trong clip là gì và có đặc điểm gì?,

  -Nền tảng AI được giới thiệu thứ hai là một nền tảng của một anh kỹ sư ở Nha Trang, có đặc điểm là đơn giản hơn so với luck x.ai và hoạt động trong thời gian chạy từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

 • Làm thế nào để sử dụng nền tảng AI của anh kỹ sư ở Nha Trang?

  -Để sử dụng nền tảng AI, người dùng cần đăng nhập vào trang web bằng username và password được cung cấp trong khung giờ hoạt động và sử dụng các công cụ cơ bản để tạo hình ảnh.

 • Nền tảng AI được giới thiệu thứ ba có thể chạy trên nền điều khiển nào?

  -Nền tảng AI được giới thiệu thứ ba có thể chạy trên nền điều khiển colab cho Google.

 • Có những bước nào để kết nối với Google Drive khi sử dụng nền tảng AI của anh kỹ sư ở Nha Trang?

  -Để kết nối với Google Drive, người dùng cần bấm 3 nút kết nối, chọn tài khoản Google, và cho phép phát để kết nối thành công.

 • Theo clip, so sánh về tốc độ chạy giữa phiên bản colab tiếng Việt của anh kỹ sư ở Nha Trang và các phiên bản khác?

  -Phiên bản colab tiếng Việt của anh kỹ sư ở Nha Trang có thời gian chờ đợi khoảng 6 phút cho mỗi lần chạy, nhanh hơn rất nhiều so với các phiên bản tiếng Việt khác.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to AI Design Platforms

This paragraph introduces the audience to various AI design platforms that have recently emerged, facilitating the transition from sketches and blueprints to detailed and vibrant images. The speaker aims to address common barriers such as psychological resistance to technology and the complexity of approaching new technologies. The video will review three AI platforms, two from Vietnam and one international, focusing on ease of use and accessibility to help users overcome these challenges. The first platform mentioned is 'lúc x.ai', which is praised for its user-friendly interface and streamlined operations similar to table defusion but with more simplified features.

05:01

🛠 Customization and Material Selection in Design

The second paragraph delves into the customization options available in the design platforms. Users can choose specific architectural styles and interior design elements, with options to select between architecture and interior design modes. The platform offers a variety of styles and materials, such as wood and stone, and allows for the selection of different environments and weather conditions. It also provides a base model where users can upload their desired sketches and adjust various parameters to create their designs. The paragraph emphasizes the ease of use and the reduction of complexity in the design process.

10:03

🎨 Exploring Interior Design with AI

This paragraph focuses on the application of AI in interior design. Users can select a room type, such as a living room, and customize it according to their preferences. They can choose from pre-designed styles or create their own using the platform's extensive image database. The platform, which is built on the stable defusion framework, allows for quick rendering and a smooth user experience. The speaker highlights the efficiency of the platform, mentioning that it takes only about 6 minutes to run on Google Colab, significantly reducing waiting time compared to other versions.

15:04

🌟 Conclusion and Future Applications

The final paragraph concludes the review by emphasizing the ease of approaching and using table defusion for various design tasks. It mentions the platform's potential to improve work efficiency and its positive impact on architectural and interior design. The speaker also notes the platform's rapid startup and reduced waiting times, making it an attractive option for designers. The paragraph ends with a mention of the platform's availability and the speaker's anticipation of future reviews that will further enhance the audience's understanding and application of these AI design tools.

Mindmap

Keywords

💡AI design

AI design refers to the process of creating artificial intelligence systems and tools that can aid in various tasks, such as sketch development in architecture. In the video, the presenter discusses platforms that simplify AI design for architects, making it more accessible and less daunting, thus aligning with the video's theme of using AI to streamline and enhance architectural design processes.

💡simplicity

Simplicity in this context refers to the ease of use and the user-friendly nature of AI tools designed for architects. The video emphasizes platforms that have simplified interfaces and operations, which reduce the complexity typically associated with high-tech software, making these tools more approachable for everyday use in professional settings.

💡platforms

Platforms here are online or software environments that support the development and application of AI in architectural design. The video reviews three such platforms, highlighting their features and how they help overcome technological and psychological barriers, thus facilitating smoother and more efficient design workflows.

💡sketch development

Sketch development involves the creation and refinement of preliminary drawings or plans, a common practice in architecture. The AI platforms discussed in the video assist users in transforming basic sketches into detailed, colorful images, thereby enhancing the visualization and planning stages of architectural projects.

💡user-friendly

User-friendly refers to software or tools designed to be easy to use, with intuitive interfaces and minimalistic features that do not overwhelm the user. In the video, the focus is on AI platforms that architects find straightforward, facilitating a hassle-free experience even for those not deeply versed in technology.

💡barriers

Barriers in the context of the video refer to the challenges and obstacles architects face when trying to adopt new technologies, such as psychological reluctance or the complexity of the tools. The presenter discusses how certain AI platforms are designed to minimize these barriers, making the technology more accessible.

💡visualization

Visualization in architecture is the process of creating visual representations of designs, often using software. AI platforms enhance this by allowing users to easily convert sketches into detailed images, aiding in better presentation and understanding of architectural projects. This is a key aspect discussed in the video to show the practical benefits of AI in architecture.

💡architectural design

Architectural design is the art and science of designing buildings and structures. The video focuses on AI tools that aid in this process by providing platforms that streamline tasks such as sketching, visualization, and planning, ultimately leading to more efficient and creative architectural solutions.

💡technological complexity

Technological complexity refers to the intricate and often complicated nature of modern tools and systems. The video addresses concerns that some architects might find AI tools too complex, presenting solutions that simplify the interaction with these technologies to encourage broader use in the field of architecture.

💡platform accessibility

Platform accessibility in this video refers to the ease with which architects can start using AI platforms. The presenter explains features like logging in with Google, simplifying procedures, and reducing the number of steps required to perform tasks, thereby making these platforms more accessible and less intimidating to users.

Highlights

Các phần mềm hỗ trợ cho việc phát triển và thiết kế từ các bảng skettage và sơ đồ phương án đang trở nên ngày càng phát triển.

Một số người vẫn gặp khó khăn về mặt tâm lý và cảm thấy công nghệ quá phức tạp để tiếp cận.

Hôm nay sẽ giới thiệu 3 nền tảng AI giúp giảm bớt sự phức tạp của công nghệ và làm giảm rào cản cho người dùng.

Nền tảng Lucida được giới thiệu với một cách tiếp cận nhẹ nhàng và thoải mái cho người dùng.

Lucida hoạt động cơ bản như một bảng điều khiển, được tinh giản hóa với nhiều thao tác đơn giản.

Người dùng có thể chọn các mode khác nhau như kiến trúc, nội thất và nhiều lựa chọn khác để tạo sản phẩm 3D hoặc hình ảnh thực.

Để tạo hình ảnh thực, người dùng có thể chọn "akitic photo" và tùy chỉnh nhiều thông số sáng tạo.

Người dùng có thể chọn từ khóa và style cho sản phẩm của mình, như "busy" hoặc "residential".

Nền tảng Lucida cho phép người dùng upload hình phác thảo và tạo ra sản phẩm với nhiều lựa chọn về vật liệu và bối cảnh.

Nền tảng thứ hai được giới thiệu là của một kiến trúc sư tại Nha Trang, hoạt động trong thời gian cụ thể và miễn phí.

Nền tảng này cung cấp một giao diện đơn giản hơn để người dùng có thể tạo công trình ngay từ đầu tiên.

Người dùng có thể chọn phong cách thiết kế và sử dụng dữ liệu hình ảnh để tạo ra sản phẩm.

Nền tảng này cũng xây dựng trên stable defusion và sử dụng nguồn dữ liệu cơ bản để cung cấp trải nghiệm tốt hơn.

Kiến trúc sư tại Nha Trang cung cấp một phiên bản colab của Google để chạy nhanh hơn so với các phiên bản tiếng Việt khác.

Thời gian chờ đợi để tạo sản phẩm trên nền tảng này chỉ mất khoảng 6 phút.

Nền tảng Lucida và nền tảng của kiến trúc sư Nha Trang giúp người dùng tiếp cận và sử dụng table defusion dễ dàng hơn.

Cả hai nền tảng đều được phát triển để hỗ trợ công việc trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất.

Review củaautor希望能 giúp công việc của bạn tốt hơn bằng cách giới thiệu các nền tảng AI.